Общи условия

Общи условия

1. “Арена-консулт“ ЕООД е необвързан кредитен посредник, който предоставя незавими съвет и предлага безплатна кредитна консултация за нов ипотечен кредит, или рефинансиране, която включва:
1.1. Оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от клиента в съпоставка с желаната от него сума.
1.2. Предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране на сделката.
1.3. Разясняване на преддоговорната информаця, последиците, които предлаганите продукти и допълнителни услуги могат да имат за потребителя и предоставяне на подробна информация свързана с договора за кредит позволяваща му да прецени колко предлагания кредит или допълнителна услуга съответства на неговите потребности и финансово състояние.
1.4. Предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за клиента.
1.5. Избор на банка и входиране на кредита.

Безплатни консултации по застраховка „Живот“
1.6 Безплатни консултации във връзка с Доброволно Пенсионно Осигуряване.
1.7 Всички останали услуги, като семинари, лагери, съдействие за европейско финансиране, посредничество при фирмено, потребителско кредитиране, изготваняне на бизнес план и бизнес анализ са платени съгласно действащата тарифата към момента и подлежат на договаряне.
2. „Арена консулт“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр.Варна ул. Антон Неделчев № 2 ап. 17 и с офис град Варна ул. Неофит Бозвели № 36 ет.1 ап.1 и собственик и управител на дружеството е Мария Георгиева Йорданова, с която можете да се свържите на тел 052/636170 или на електронен адрес office@arenaconsult.bg или arenaconsultm@gmail.com
3. „Арена консулт“ ЕООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на РБългария, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистриран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI00008 За повече информация:
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm.
4. „Арена консулт“ЕООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, или кредитен посредник които упражняват дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и които на база подписан договор с „Арена консулт“ ЕООД са приели да отпускат банкови кредити при посредничество,или посредничат съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.
5. Електронната страница на „Арена консулт“ ЕООД предлага услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.
6. Със зареждането на arenaconsult.bg, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
7. Собственикът на „Арена консулт“ЕOOД си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата.
При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на услугите на „Арена консулт“ ЕООД.
8. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес kzp.bg .

КЛИЕНТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД И ПЛАЩАНИЯ
Внимание: Клиент на „Арена-консулт“ ЕООД за посредничество при отпускане на нов ипотечен кредит или рефинасиране на такъв е само този, който в офиса е попълнил информационен талон, декларация-съгласие за обработка на лични данни,заявление за достъп до лични данни, получил е Общите условия, при които „Арена-консулт“ ЕООД предоставя услугата за съдействие и кредитно посредничество за нов ипотечен кредит за покупка, рефинасиране, или ремонт и начина за подаване на жалби и има сключен договор за кредитно посредничество с фирмата!

ВАЖНО!!!
Клиент, който се е обърнал за съдействие към Арена-консулт след подписване на информационен талон за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ИПОТЕЧЕН кредит в банката в която е първоначално отпуснат и не желае, или не съществува възможност за рефинансирането му в други банки, а използва консултантските услуги на Арена-консулт за набавянето на конкурентни оферти с цел намаляване на кредитната си тежест в дългосрочен период, заплаща минимална сума според действащата тарифа /петстотин лева/ за цялостното съдействие. Съдействието включва неограничен брой оферти съобразени с желанията на потребителя, неограничени консултации, анализ на съществуващия продукт, анализ на съществуващите договори,изготвяне на профил на клиента, договаряне на конкурентни оферти, от които да е видно, че „Арена-консулт“ЕООД е кредитен посредник и договорената оферта е минимум 1% по ниски лихвени нива на годишна база от съществуващите в момента. Заплащането става, след като са предоставени офертите на клиента/ в офиса, на eмейл, по поща/ и след издадена фактура с основание „Съдействие за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ипотечен кредит“.

СЛУЖИТЕЛИ НА АРЕНА-КОНСУЛТ ЕООД
9. Служител на „Арена-консулт“ ЕООД е само този който има сключен договор с „Арена-консулт“ ЕООД  за консултиране в обалстта на банковото, кредитно, посредничество и се задължава добросъвестно да посредничи на потребителите при отпускане на банкови продукти.
10. Служителят има право да изисква необходимите документи и сведения във връзка с кандидатстването на банков кредит и може да откаже да съдейства, ако получи документи с невярно съдържание или невярна информация.
11. Служителят на „Арена-консулт“ няма право да получава комисионно възнаграждение от потребителите.
12. Служителят не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банкиво кредит. Същият се ограничава до оказване на компетентно съдействие.
13. За идентифицирането на служител на „Арена-консулт“ ЕООД може да се обадите на тел. 0899 98 66 66 office@arenaconsult.bg

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
14. Екипът на .Арена-консулт ЕООД не носи отговорност за избрания кредитен продукт от потребителя.
15. Екипът на Арена-консулт ЕООД не носи отговорност за измения по условията на договора от страна на банката кредитор/като лихвен процент, такси и др.
16. Екипът на Арена-консулт ограничава своята отговорност до вярно и обективно посредничество при кандидатстването за отпускане на банков кредит.
17. Екипът на Арена-консулт ЕООД запазва правото си по всяко време да променя дизайна на arenaconsult.bg да поставя рекламни материали –доколкото същите не съставляват нарушение на закона.
18. Информацията на сайта на Арена-консулт ЕООД е от официални източници и не носи отговорнотст за  пропуски за верността им, както и за информацията която се съдържа в сайтове към, които има хипервръзки.

Защита на личните данни
19. „Арена-консулт” ЕООД е администратор на лични данни  и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените ни лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Арена-консулт“ ЕООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Както и за изготвяне на предложение от застрахователи или пенсионно осигурително дружество. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Арена-консулт“ ЕООД с изискуемото ниво на сигурност.
20. Попълвайки данните във всяка една форма, при контакт по e-mail, телефон или други начини на комуникация, потребителите на сайта се съгласяват „Арена консулт“ ЕООД да използва въведената информация за статистически и социологически проучвания и анализи.
21. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Арена консулт“ ЕООД единствено за нуждите на кредитирането и зсатраховането, оценката на кредитния и застрахователен риск и спазването на изисквания на закона.
22. Попълвайки данните си потребителите се съгласяват те да бъдат споделяни с финансовите институции с цел получаване на оферти за кредитни продукти и сертификати за предварително одобрение.
23. Потребителите на сайта може да поискат във всеки един момент преглеждане и заличаване на техните данни от базите данни на сайта, като се свържат с „Арена-консулт“ ЕOOД

Начин за подаване на жалба
Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от Арена-консулт ЕООД услуга, може да ни уведомите по следния начин:
1. Сигнали, оплаквания и препоръка можете да подадате задължително след идентификация/ три мена, телефон, електронна поща адрес за кореспонденция / в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща areanaconsultm@gmail.com, или в офиса на ул. Неофит Бозвели № 36 срещу входящ номер.
2. Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка като спазваме законоустановения срок за отговор 30 дни.
3. Когато решението на кредитния посредник в рамките на вътрешната процедура не Ви удовотлеворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите като законодателен орган.