ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Арена Консулт ЕООД събира лична информация в различни ситуации. Поради това ние много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за това как третираме личната информация, която събираме и обработваме. Арена Консулт призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати. Ние зачитаме неприкосновеността на личността на своите клиенти - физически лица (наричани по-долу още „Потребител“ или „Клиент“) и поемаме сериозен ангажимент по отношение поверителността на личните им данни. В съответствие с приложимото право и добрите практики прилагаме широк спектър от технически и организационни мерки за защита на личните данни на Клиентите си.

Съгласно приложимия закон за личните данни Арена Консулт ЕООД се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте. По-долу ще намерите цялата необходима информация за връзка:
Арена Консулт ЕООД
ЕИК: 103924455
седалище и адрес на управление: гр. Варна, Антон Неделчев № 2 ет 5 ап.17
адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Неофит Бозвели № 36 ет.1
управител: Мария Йорданова
Е-мейл: office@arenaconsult.bg

I. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Принцип на прозрачност и информираност – Арена Консулт събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи или на база други основания като договор или легитимен интерес, наличието на доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие е предпоставка Арена Консулт да събира, обработва и съхранява личните Ви данни.
3. Принцип на ограничено събиране – Арена Консулт събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.
4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – Арена Консулт не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.
5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Арена Консулт в съответствие с чувствителността на информацията.

II. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АРЕНА КОНСУЛТ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА
6. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на нашите услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за услуга.
7. Данни за идентификацията Ви в контекста на преддоговорни и договорни отношения:
8. Кои лични данни използваме?
• три имена, ЕГН, телефон, електронната поща за връзка;
• данни относно кредитоспособността Ви – кредитна история
• данни относно социалния Ви статус трудови договори, получавани възнаграждения, осигурителен доход, здравноосигурителни вноски,
• данни относно семейния Ви стаус
• IP адрес при посещение на www.arenaconsult.bg;
• електронна кореспонденция, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас и друга обратна връзка, която Арена Консулт получава.
• Арена Консулт не събира умишлено и не изисква предоставяне на лични данни от лица на възраст под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, моля, говорете родителите/настойниците си, за да получите тяхното разрешение преди да предоставите лична информация на Арена Консулт, защото без тяхното съгласие нямате право да ни предоставяте личните си данни. Ако разбрем, че сме събрали данни от лице на възраст под 16 години, си запазваме правото да ги изтрием без предизвестие или съгласие.

III. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
9. Личната информация, която третираме в Арена Консулт ЕООД, е ограничена до това, което е необходимо за целите на обработката. Информацията се използва само за целта, за която е събрана въпросната информация.
10. Когато се свържете с нас, ние обработваме Вашата лична информация, за да се справим с Вашето запитване и да предоставим желаната оферта на клиента.
11. Информацията за съществуващи клиенти, бивши клиенти и лица, с които сме били в контакт, се съхранява до степента, в която се нуждаем от нея във връзка със спазването на договора, оптимизирането на продуктите, услугите и потребителските маркетинг профили.
12. Арена Консулт събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

11.1. въз основа на легитимен интерес, за целите на сключване и изпълнение на договор за кредитно посредничество:
• за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински органи с цел установяване и оценка на кредитоспособността Ви, доходите Ви, извършвание от Вас осигурителни плащания.
• извършване на справки за Вашите кредити, с цел оценка на кредитния риск,
• извършване на справки за недвижимо имущество, /кадастър, данъчни оценки, строителен надзор/
• справки за гражданско състояние
• справки за липса или наличие на зъдължения
11.2. за целите на разглеждане на подаден от Вас сигнал и/или запитване:
• за проверка в базата данни на Дружеството;
• за осъществяване на контакт с Вас посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;
• с оглед изпълнение на законови изисквания, приложими към Дружеството, за съхранение на документи и лични данни от финансови институции относно предоставяните от тях услуги.
11.3. за целите на директния маркетинг за предлагане на услуги, предоставяни от Дружеството (изпращане на оферти/търговски съобщения и други по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин), статистически проучвания и анализи, само при изрично дадено съгласие за тази цел.

13. В Сайта се използват логове със следните цели:
• За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;
• За подсигуряване сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия;
• За развитие и подобряване на услугите в Сайта;
• За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
• Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

IV. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО АРЕНА КОНСУЛТ РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ
14. Ние предоставяме Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания.
15. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорен Администратор за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.
16. Лица, които въз основа на договор с Арена Консулт обработват личните Ви данни от името на Дружеството или имат пряк/косвен достъп до тези личните данни:
• търговски банки – с оглед предоставянето на условия за кредит, договаряне на параметри по искания кредит, предоговаряне на съществуващи кредитни условия и др.
• Лицензирани оценители на недвижими имоти
• Пенсионо осигурителни дружества
• Нотариални кантори
• Други кредитни посредници, с които Арена Консулт има сключен договор
• Застрахователни дружества
• пощенски оператори и куриерски фирми - с оглед изпращане на пратки, съдържащи
• допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
• лица, които по възлагане на Арена Консулт поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;
• банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на Дружеството;
• счетоводна къща, осигуряваще счетоводното обслужване на фирмата
• Частни и държавни съдебни изпълнители, Централен кредитен регистър при Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт;
• компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, oбщини, клетства и други.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
17. Арена Консулт спазва стриктни процедури за сигурност при съхранението и разкриването на информация, която сте ни предоставили, с цел предотвратяване на неразрешен достъп, загуба или унищожаване на Вашите лични данни. Те може да включват:
• Физически предпазни мерки, включително заключени врати и шкафове с папки, контролиран достъп до нашите съоръжения и сигурно унищожаване на носители, съдържащи лични данни
• Технологични предпазни мерки, като използване на антивирусен софтуер и софтуер за защита на крайни точки, както и мониторинг на нашите системи, за да се гарантира, че те отговарят на нашите политики за сигурност ю. Дружеството използва SSL сертификат, като в Сайта са вградени най-съвременните технологии под формата на 256-битова криптирана връзка, която гарантира сигурността на личните Ви данни. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. Арена Консулт, посредством изрични вътрешни правила, е установило технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на хартиен носител на личните данни на своите Клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп.
• Организационни предпазни мерки, като програми за обучение и повишаване на осведомеността относно сигурността и неприкосновеността на личните данни, за да сте сигурни, че служителите разбират значението и начините, по които трябва да защитават Вашите лични данни

VI. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
18. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение на данни, включват:
• Колко дълго време са необходими данните за предоставянето на нашите продукти или услуги, или за осъществяването нашата дейност?
• Задължени ли сме по закон, по договор или по подобен начин да съхраняваме данните Ви? Примерите могат да включват задължителни закони за съхранение на данни за съответната юрисдикция, правителствени разпоредби за съхранение на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на договор или съдебен процес.
19. Арена Консулт преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора за потребителски кредит, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на свои нормативно определени задължения. В някои случаи Дружеството може да извърши и Псевдонимизация на личните данни.
• В случай че сте сключили договор с Арена Консулт, личните Ви данни, съгласно Закона за счетоводстото, се съхраняват от Арена Консулт за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася счетоводната и/или данъчната информация, съдържаща лични данни.
• Личните Ви данни, предоставени когато не е сключен договор, се съхраняват в срок от 6 месеца, считано от последния осъществен контакт със служител на Арена Консулт за сключване на договор през който период данните са необходими да послужат за целта на кредитна оценка и сравнение при евентуален опит за злоупотреба с лични данни при последващи подавани заявления за кредит от същите лица, както и с цел изпълнение на задължението за доказване от Арена Консулт при проверка от Централния кредитен регистър при Българска народна банка и/или Националния осигурителен институт относно основанието за извършените проверки в хода на извършената кредитна оценка.
20. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно Арена Консулт да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

VII. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ НА АРЕНА КОНСУЛТ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ
21. Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Арена Консулт на личните Ви данни:
21.1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от Арена Консулт информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
21.2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Арена Консулт обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
21.3. Право на коригиране – право да поискате Арена Консулт своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.
21.4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“ право да поискате Арена Консулт да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламента, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
21.5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Арена Консулт ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:
- оспорвате верността на данните, за периода, в който Арена Консулт трябва да провери верността им;
- обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Арена Консулт да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;
- подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Арена Консулт са законни.
21.6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Арена Консулт и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
21.7. Право на възражение – по всяко време имате право да:
- възразите срещу обработването на личните Ви данни от Арена Консулт при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Арена Консулт да обработва личните данни отпада;
- възразите срещу обработването на личните Ви данни от Арена Консулт за целите на директния маркетинг.
21.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Арена Консулт при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
21.9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Арена Консулт на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на даденото преди него обработване, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и съхраняването на личните данни от Арена Консулт в случаите, в които Дружеството има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз.
21.10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

VIII. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ
22. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до Арена Консулт, съдържащо минимум следната информация:
1.1. Ваши име, адрес, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор за потребителски кредит, ако имате сключен такъв;
1.2. описание на искането;
1.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
1.4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.

23. Подаването на искането/заявлението е безплатно.

24. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 30 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.

25. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.

Ако имате въпроси относно обработката на лична информация в Арена Консулт ЕООД, винаги можете да се свържете с нас на адрес office@arenaconsult.bg.